" />
با ما ارتباط برقرار کن
کنفرانس نگاهی به تاریخ و میراث روشنفکری در ایران کنفرانس نگاهی به تاریخ و میراث روشنفکری در ایران
انتشارات جشنواره تیرگان

تاریخ

تاریخ و میراث روشنفکری در ایران: کنفرانس یک روزه در جشنواره تیرگان

چهار دهه پس از انقلاب چگونه می توان نقش روشنفکران و اندیشمندان ایرانی در تاریخ تجدد ایران و فرآیند مناظره‌های...

0

نگاره

هیچ رویدادی یافت نشد!
  پربیننده‌ها
اشتراک در خبرنامه

مشترک شوید

اتصال
اشتراک در خبرنامه

مشترک شوید

----- پرسشی دارید؟ در منابع راهنما جست و جو کنید