" />
با ما ارتباط برقرار کن
0

جشنواره

سالانه ماهانه هفتگی روزانه لیست
مرداد ۱۳۹۸

جشنواره تیرگان ۲۰۱۹

خانواده تیرگان با برگزاری ششمین جشنواره دوسالانه تیرگان در روزهای ۲۵ تا ۲۸ جولای ۲۰۱۹ نهال دیگری برای پردیس فرهنگ و هنر ایران در کانادا به ارمغان می‌آورد. فروغ ستاره تیشتر در انقلاب تابستانی باران و آفتاب، رانه‌ی حدوث جشن و سرور ایرانیان از عهد باستان بوده و فرنود بزرگترین رخداد فرامرزی فرهنگ و هنر ایرانیان در عصر حاضر است. ...
۰۳ مرداد
همه روز
«مرکز هاربرفرانت»
Harbourfront Centre, Queens Quay West, Toronto, ON, Canada

جشنواره تیرگان ۲۰۱۹

خانواده تیرگان با برگزاری ششمین جشنواره دوسالانه تیرگان در روزهای ۲۵ تا ۲۸ جولای ۲۰۱۹ نهال دیگری برای پردیس فرهنگ و هنر ایران در کانادا به ارمغان می‌آورد. فروغ ستاره تیشتر در انقلاب تابستانی باران و آفتاب، رانه‌ی حدوث جشن و سرور ایرانیان از عهد باستان بوده و فرنود بزرگترین رخداد فرامرزی فرهنگ و هنر ایرانیان در عصر حاضر است. ...
۰۴ مرداد
همه روز
«مرکز هاربرفرانت»
Harbourfront Centre, Queens Quay West, Toronto, ON, Canada

جشنواره تیرگان ۲۰۱۹

خانواده تیرگان با برگزاری ششمین جشنواره دوسالانه تیرگان در روزهای ۲۵ تا ۲۸ جولای ۲۰۱۹ نهال دیگری برای پردیس فرهنگ و هنر ایران در کانادا به ارمغان می‌آورد. فروغ ستاره تیشتر در انقلاب تابستانی باران و آفتاب، رانه‌ی حدوث جشن و سرور ایرانیان از عهد باستان بوده و فرنود بزرگترین رخداد فرامرزی فرهنگ و هنر ایرانیان در عصر حاضر است. ...
۰۵ مرداد
همه روز
«مرکز هاربرفرانت»
Harbourfront Centre, Queens Quay West, Toronto, ON, Canada

جشنواره تیرگان ۲۰۱۹

خانواده تیرگان با برگزاری ششمین جشنواره دوسالانه تیرگان در روزهای ۲۵ تا ۲۸ جولای ۲۰۱۹ نهال دیگری برای پردیس فرهنگ و هنر ایران در کانادا به ارمغان می‌آورد. فروغ ستاره تیشتر در انقلاب تابستانی باران و آفتاب، رانه‌ی حدوث جشن و سرور ایرانیان از عهد باستان بوده و فرنود بزرگترین رخداد فرامرزی فرهنگ و هنر ایرانیان در عصر حاضر است. ...
۰۶ مرداد
همه روز
«مرکز هاربرفرانت»
Harbourfront Centre, Queens Quay West, Toronto, ON, Canada
هیچ رویدادی یافت نشد!
اتصال
اشتراک در خبرنامه

مشترک شوید

----- پرسشی دارید؟ در منابع راهنما جست و جو کنید